Utility Technician

รายละเอียดงาน
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)

           ควบคุม ดูแล และซ่อมบำรุงสภาพเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้สามารถจ่ายระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความรับผิดชอบหลัก (Principle Accountability)
 • ตรวจสอบ ควบคุมการทำงาน ของ
  • ระบบจ่าย และควบคุมไฟฟ้า
  • หม้อไอน้ำ และระบบจ่ายไอน้ำ
  • ระบบปรับปรุงสภาพ และจ่ายน้ำ (Plant water, Soft water, Cooling water, Chilled water)
  • ระบบอัดอากาศ และจ่ายอากาศอัด
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย, อากาศ
 • รายงานสภาพการทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • บันทึกผลตัวแปรควบคุมระบบ การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป
 • รายงานเหตุการณ์ สภาพการทำงานของเครื่องจักรผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกต่อผู้บังคับบัญชา และพยายามหาแนวทางป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในหน่วยงานให้สามารถจ่ายระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
 • พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้พร้อมที่จะรับงานใหม่ๆ จากผู้บังคับบัญชา
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่กฎหมายกำหนด (ผู้ปฏิบัติระบบบำบัดมลพิษน้ำ, ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ, ผู้ควบคุมก๊าซ, งานอับอากาศ)
 • ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทกำหนด (มาตรฐาน ISO, Kaizen, 5ส., TPM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา (Education)

·         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาไฟฟ้า, เครื่องกล

ประสบการณ์ / ทักษะพิเศษ (Experience / Special Skills)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร, ระบบสาธารณูปโภค หรือระบบบำบัดน้ำเสีย
 • มีใบอนุญาต หรือผ่านการอบรมอบรมเรื่อง “ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้านมลพิษน้ำ”
 • มีใบอนุญาต “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ”
 • ผ่านการอบรมเรื่อง “การทำงานในที่อับอากาศ - ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ”

แชร์