Technician เครื่องกล/ไฟฟ้า

รายละเอียดงาน
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
                                  ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดของเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ความรับผิดชอบหลัก (Principle Accountability)
 • ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Maintenance ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมให้อะไหล่คงคลังที่จำเป็นมีพร้อมใช้งานเสมอ
 • จัดเตรียม สั่งซื้อ และติดตามอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ Preventive Maintenance, Planned Maintenance และ Work order ต่างๆ
 • ดูแลรักษาคู่มือหรือ Drawing ของเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจน Update รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานเสมอ
 • ดูแลและปฏิบัติตามระบบงาน Maintenance เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป
 • รายงานเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกต่อผู้บังคับบัญชา และพยายามหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
 • พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเองให้สูงขึ้น พร้อมที่จะรับงานใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชา
 • ช่วยแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในสายการผลิตอื่น ๆ นอกพื้นที่รับผิดชอบในกรณีที่จำเป็น ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การผลิตไม่หยุดชะงัก และติดขัดเป็นระยะเวลานาน
 • ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป
 • ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษา (Education)
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ช่างซ่อมเครื่องจักร/สายพานการผลิต อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม PLC สามารถแก้ไข PLC ได้
 • สามารถเข้ากะได้

แชร์