QC Staff

รายละเอียดงาน
วัตถุประสงค์ (Job Purpose)
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพน้ำซุปขณะทำการผลิตในทุกขั้นตอน เช่น การบดไก่ การคุกกิ้ง การกรอง และการฆ่าเชื้อให้อยู่ในมาตรฐาน และเป็นไปตามระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ความรับผิดชอบหลัก (Principle Accountability)
• ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่าย QA และควบคุมให้พนักงานทำงานตรงตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
• ควบคุม และตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแผนกการผลิตน้ำซุปไก่ทั้งหมด
• ดูแล ลงบันทึก และควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆ ที่นำมาใช้ในแผนกการผลิตน้ำซุปทั้งหมด
• ดูแล ลงบันทึก ตรวจนับ stock วัตถุดิบส่วนผสมต่างๆ ให้ถูกต้อง
• ดูแล ลงบันทึกและควบคุม การจัดเก็บใบรายงานการผลิตประจำวัน
• ดูแลการจัดเก็บ การเบิกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
• ร่วมปรับปรุงการประหยัดพลังงาน และลดเกิดการสูญเสียต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
• รายงานเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแผนก และสาเหตุของการเกิดขึ้นตามความเป็นจริง
• ตรวจสอบ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรในหน่วยงานให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะในการทำงานและเครื่องจักรให้มีความสะดวกปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจสอบ และบันทึกรายงานการทำงานต่างๆ ในแผนกให้ถูกต้องตาม และครบถ้วนตามที่ได้รับหมายหมาย และลงบันทึกในระบบ SAP ที่ดูแลรับผิดชอบ
• ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพไม่ติดขัดกับแผนกที่รอรับงานถัดไป
• ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามนโยบายของบริษัท เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมTPM กิจกรรมข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนในการพัฒนาบริษัท
• ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
• ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทกำหนด
• จัดการเบิก-จ่าย และคืนวัตถุดิบในระบบ ให้เพียงพอพร้อมใช้งาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือทีเกี่ยวข้อง
  • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • หากเคยทำงานโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แชร์