พนักงานฝ่ายผลิต - ควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดงาน
- ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
- ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้นไป
- ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย - หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส.  
- ประสบการณ์คุมเครื่องจักรในไลน์การผลิตอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงาน
- สามารถทำงานเข้ากะ ทำโอทีได้
- มีความขยัน, อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

แชร์