นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรบุคคลฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory (“เรา”) ได้รับจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน โดยในนโยบายฉบับนี้ “กลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory” และ “เรา” หมายถึงบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory ซึ่งคุณได้สมัครงาน รวมถึงบริษัทในเครืออื่นๆ และบริษัทย่อยทั้งหมด

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราด้วยความสมัครใจ เพื่อใช้เกี่ยวกับการสมัครงาน โดยเราจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้นี้ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และหากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และยินยอมให้เรา รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดระงับ หรืองดให้ข้อมูลของคุณแก่เรา อย่างไรก็ตาม ปราศจากข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถประมวลผลใบสมัครงานของคุณ หรือจ้างงานคุณได้

ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติการศึกษา ประวัติสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อใช้ในการพิจารณา และสรรหาบุคคลเข้าทำงานกับเรา และอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่อยู่ หมายเลขติดต่อ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว, ความคิดเห็นของผู้อื่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่), ประวัติการทำงานของคุณ, ประสบการณ์ และคุณสมบัติ, ผลการประเมินจิตใจ, ผลการตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากการสมัครงานกับเรา

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เพื่อตรวจสอบ หรือตรวจค้น หรือเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหา เช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามเมื่อเรา ได้รับ
ข้อมูลที่คุณส่งมาทางเว็บไซต์สมัครงานของกลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory จะถูกจัดเก็บไว้ในประเทศไทย ในรูปแบบเอกสาร และเก็บในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจะได้รับการทบทวน และดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:
ในกรณีที่คุณได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้และอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หากคุณไม่ได้รับการจ้างงานจากเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลอื่นๆ ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ปีนับจากวันที่คุณสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเหมาะสมของคุณสำหรับงานในตำแหน่งว่างอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory หากมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสมในองค์กรอื่น ภายในกลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory เราอาจส่งใบสมัครของคุณไปยังองค์กรนั้นเพื่อพิจารณา

ในกรณีที่คุณได้รับการจ้างงานจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลอื่นๆ จะถูกเก็บรักษาไว้ในช่วงระยะเวลาของการจ้างงาน เมื่อมีการยกเลิกการจ้างงานของคุณกับเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลของคุณไว้หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจ รวมถึง (โดยไม่จำกัดเพียง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคุณสำหรับโอกาสในการทำงานในอนาคตในกลุ่มบริษัท BRAND’S Suntory

การเข้าถึง และการแก้ไขให้ถูกต้อง
หากคุณเลือกลงทะเบียนในเว็บไซต์หางานของเรา คุณจะสามารถเข้าถึง ทบทวน และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของคุณที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ด้วยวิธีการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันจะถูกใช้เป็นข้อมูลหลักในครั้งต่อไปที่คุณสมัครงานโดยใช้ชื่อบัญชีออนไลน์ของคุณ

หากคุณต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ คุณสามารถเข้าสู่ระบบ (log in) เว็บไซต์เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ในกรณีที่คุณได้ลงทะเบียนผู้ใช้ไว้กับเว็บไชต์แล้ว) หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลในการติดต่อกับคุณ โปรดติดต่อเราที่

หมายเลขโทรศัพท์ :
สาขากรุงเทพฯ (+66) 2-079-7979
สาขาแหลมฉบัง (+66) 38-490-400
สาขาปิ่นทอง (+66) 38-318-777 (วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อบริษัทได้ที่ hrd_th@brands-suntory.com