Export Administrative officer

รายละเอียดงาน
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าแต่ละประเทศให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เช่น Invoice, Packing List, Delivery Order, Bill of Lading, COA และ Certificate ต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ PLN, WH, QA, Forwarder หรือสายเรือ เพื่อติดตามเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้เป็นไปตามแผนงานและตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานบริษัทตัวแทนออกของ เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรส่งออกสินค้า รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย การส่งออกสินค้า
 • ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ เพื่อจัดทำเอกสารหรือแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับการส่งออกสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อใช้ในการนำเข้าสินค้าที่ประเทศปลายทาง เช่น แบบฟอร์มของกระทรวงสาธาณสุข (Pink form) เป็นต้น
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลการส่งออกและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Courier service provider เพื่อจัดส่งเอกสารการส่งออกที่จำเป็นในการเคลียร์สินค้าของลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา
 • จัดทำรายงานการส่งออกประจำเดือนให้ฝ่ายบัญชี-การเงิน เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา
 • ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการส่งออก ส่งฝ่ายบัญชีและการเงินให้ทันตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง  อายุ 22 -35 ปี
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี, ธุรกิจพาณิชยนาวี, การขนส่งและโลจิสติคส์, Supply Chain, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาทั้งด้าน e mail และสนทนาในภาษาอังกฤษได้
 • สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอกได้ดี

แชร์